-24%
Xuất dư
-19%
-18%
-27%
Cao cấp
-25%
Cao cấp
-23%
-33%